Overig

REMBRANDT - AARDAPPEL

Dit jaar wordt door akkerbouwer Teun de Jong (St. Annaparochie) in de gemeente het Bildt waar Rembrandt en Saskia elkaar het ‘ja-woord’ gaven, zgn. Rembrandt aardappelen gepoot. Als het qua weer een beetje meezit kan iedere gast in oktober wellicht ‘een originele Rembrandt’ mee naar huis krijgen!

GEBOORTEHUIS SASKIA

De gebroeders Anker hebben aangeboden hun advocatenpraktijk houden (Ossekop 11, de geboorteplek van Saskia) een dag voor het publiek open te stellen. Er vindt nog nader overleg plaats over een hiervoor geschikte datum.

(Onder voorbehoud): FILMHUISVOORSTELLING EN KRIJTWEDSTRIJD

Afhankelijk van het beschikbaar komen van subsidies zitten er ook nog andere deelprojecten in de pen, zoals het vertonen van een Rembrandtfilm in het Filmhuis (met toelichting) en de organisatie van een krijtwedstrijd voor basisschoolleerlingen. Dat gebeurt aan de hand van een (alleen vanaf de Oldehove goed zichtbare) mal van grote afmetingen naar een schilderij waarop Rembrandt Saskia in een fraaie uitdossing heeft afgebeeld.

GRAFFITI-PROJECT ‘REMBRANDT & SASKIA’

De Stichting zou het tot stand komen van een aan Rembrandt en Saskia gewijd graffiti-project toejuichen. Het HCL neemt hierin het voortouw: gedacht wordt aan de westelijke, grijs-witte muur van het buurpan van het HCL waarmee de ingang van de Prinsentuin op die plek een extra culturele uitstraling krijgt (zie elders). Tegelijk zou dat een mooie knipoog betekenen naar de relatie die er bestond tussen Saskia’s vader, de Leeuwarder burgemeester, Rombertus Uylenburgh, en de Oranje Nassaus. Pa was kind aan huis bij de stadhouder, mogelijk is zijn oogappel Saskia wel eens met hem mee geweest naar het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.  Weinigen weten dat Saskia’s vader bij Prins Willem van Oranje in Delft op bezoek was toen deze door Balthasar Geerards in 1585 werd doodgeschoten. Saskia’s vader noteerde toen droogjes dat ‘hij geen kans meer zag de zaak (= de besprekingen) nu nog af te handelen’….   Realisering van het kunstwerk bij de prachtige Prinsentuin  is afhankelijk van het beschikbaar komen van (sponsor)gelden: zie latere informatie op dit punt van het Historisch Centrum Leeuwarden op www.historischcentrumleeuwarden.nl

PUBLICITEIT SASKIA400

Over alle activiteiten zal met regelmaat worden gepubliceerd, zowel rechtstreeks richting de media als via de eigen website van de stichting (www.saskia400.nl), de Facebookpagina saskia400 en de website van het HCL (www.historischcentrumleeuwarden.nl). In de Leeuwarder Courant (september/oktober 2012)  zal een Lyrische Courant in het teken staan van Saskia400. Aan dichtende Friezen wordt de vraag voorgelegd: wie is jouw muze ???  Houdt de oproep in deze krant in de gaten!

Voor het verstrekken van informatie wordt ook gebruik gemaakt van de social media. Op onze homepage staat een verwijzing naar Facebook en Twitter. Laat daar uw reactie horen!

Ook is er een Saskia400-groep op LinkedIn.

Verder staat vast dat er in 2012 TWEE BELANGWEKKENDE PUBLICATIES OVER HET LEVEN VAN SASKIA verschijnen.
Het boek ‘Saskia Uylenburgh 1612-1642   Uit de schaduw van Rembrandt’ van Froukje de Jong-Krap uit St. Annaparochie is in mei al gepresenteerd. Het is te bestellen bij de Stichting Ons Bildt, postbus 5, 9076 ZN St. Annaparochie, stichtingonsbildt@planet.nl maar óók rechtstreeks bij het Historisch Centrum Leeuwarden en bij het Rembrandthuis in Amsterdam.
Daarnaast brengt Ben Broos, Saskia-expert bij uitstek, een publicatie uit in directe relatie met de opening van de expositie van het HCL op 13 oktober. Titel: ' Saskia, vrouw van Rembrandt' . Het belooft een prachtig boek te worden (uitgegeven bij W-books Zwolle) dat mogelijk ook in het Engels verschijnt. Vanaf die datum is dit boek te koop bij het Historisch Centrum Leeuwarden en bij de boekhandels.

Vanwege het jubileumjaar is in het april/mei nummer van Geschiedenis Magazine een zeer lezenswaardig artikel (vier bladzijden) over Saskia verschenen van de hand van Christoph Driessen. Driessen is de auteur van het in 2012 uitgegeven boek Rembrandts vrouwen waarvan de meeste bladzijden zijn gewijd aan zoals de achterflap stelt:  ‘de deftige Saskia Uylenburgh (die) zijn grote liefde was en hem inspireerde tot tal van schilderijen’.

In het julinummer van de Moanne (blz. 38 en 39) verscheen het artikel Saskia Uylenburgh dit jaar uit de schaduw van Rembrandt van Peter de Haan.Ook instellingen in Amsterdam (Vrienden Oude Kerk waar Saskia begraven ligt, Amsterdam Museum e.d. hebben aandacht aan Saskia400 geschonken.  Verder wordt zorg gedragen voor flyers ten behoeve van de Saskiaviering.

SASKIA EN TIJDGENOTEN: GEBEITELD IN STEEN IN LEEUWARDEN

Het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden is sinds de zomer van 2007 versierd met enige tientallen tegeltableaus, waarvan 24 stenen door hun ligging de contouren van de oude Sint Vituskerk laten zien. Van tijd tot tijd worden de contouren van de voormalige parochiekerk door waterverneveling extra geaccentueerd. De tegels zijn versierd met verschillende afbeeldingen uit de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden. De tegeltableaus verbeelden fragmenten uit het dagelijks leven in Leeuwarden door de eeuwen heen. Twee van die tegeltableaus hebben betrekking op (de tijd van) Saskia Uylenburgh.

De eerste gaat over Saskia zelf.

DOOPINSCHRIJVING SASKIA VAN UYLENBURGH

Op de onderste regel van de doopakte staat de naam van Saskia van Uylenburgh te lezen. Zij werd op 2 augustus 1612 in de Grote Kerk gedoopt. Saskia woonde aan de Ossekop en was de dochter van de Leeuwarder burgemeester Rombertus van Uylenburgh en Siuckien Ulckedr. Aessinga. In 1634 trouwde Saskia in Sint Annaparochie met kunstschilder Rembrandt van Rhijn, die zij via haar neef Hendrick van Uylenburgh had leren kennen. Saskia was Rembrandts grote liefde en muze. Saskia overleed op 22 juni 1634 in Amsterdam aan tbc. Het portret van deze Leeuwarder ‘dochter’ hangt in vele internationale musea.

Een ander tableau heeft betrekking op een tijdgenoot van Saskia: de schrijver en dichter Jan Jansz. Starter die 2 jaar na Saskia’s geboorte naar Leeuwarden verhuisde.

.

FRIESCHE LUSTHOF uit 1621

Dit is het titelblad van de bundel de Friesche lusthof van Jan Jansz. Starter, gedrukt in 1621 in Amsterdam. Starter (1593-1626) woonde van 1614 tot 1620 in Leeuwarden. Hij was hier uitgever, boekverkoper, toneelschrijver en dichter. Hij richtte de rederijkerskamer "Och mocht het rysen" op en moet de familie Uylenburgh zeker gekend hebben.  Zijn gedichtenbundel "Friesche lust-hof" uit 1621 is door Jacques Vredeman op muziek gezet. Starter trad later als historieschrijver in dienst van de graaf van Mansfeld en overleed tijdens een veldtocht in 1626 in Hongarije.

Zie over de tegeltableaus op het Oldehoofsterkerkhof verder: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/text/nl/919/Tegels_Oldehoofsterkerkhof

Misschien een nog beter idee: ga zelf even kijken op het plein nabij de roemruchte Oldehove. Deze scheve toren stond er al driekwart eeuw voordat Saskia voor het eerst oog in oog kwam te staan met dit bijzondere stadssymbool.

Naast de tableaus op het Oldehoofsterkerkhof kent Leeuwarden nog een ander uniek initiatief: de schitterende poëzietableaus die men overal in en rond de binnenstad kan waarnemen. Dat zijn er inmiddels 38. Aan de route is onlangs een mooi boekje gewijd. Nadere informatie vindt u op www.poezieroute.nl. De Stichting die de poëzietableaus beheert en naar uitbreiding daarvan streeft zou een aan Saskia Uylenburgh gewijd gedicht een verrijking van de route vinden. De Stichting zorgt voor onderhoud maar is voor elk nieuw tableau op zoek naar een of meer financiers. Wie het initiatief wil nemen tot een Saskiagerelateerd tableau wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met info@poezieroute.nl.

 

Nadere informatie Stichting Culturele Activiteiten:

Peter de Haan, tel. 058-2887388, info@saskia400.nl    

 

Nadere informatie Historisch Centrum Leeuwarden:

Geart de Vries, tel. 058-2332350, historischcentrum@leeuwarden.nl 


     

Ga terug naar alle activiteiten.